Vítejte ve specializovaném obchodě s největší nabídkou oblečení pro muže a chlapce ve všech velikostech.
Milan - výrobce nadměrného oblečení - nadměrné oděvy XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL (https://www.milan.cz/)
Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Milan, spol. s r.o. se sídlem Bezručova 705/4, 568 02 Svitavy 2 Předměstí, identifikační číslo: 00654922, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 69 platí pro nákup prostřednictvím elektronického objednávkového systému umístěného na internetové adrese www.milan.cz. Obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.

1.     Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém velkoobchodě „milan.cz“ prostřednictvím webového rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“), provozovaném obchodní společností Milan, spol. s r.o. se sídlem Bezručova 705/4, 56802 Svitavy 2 Předměstí, identifikační číslo 00654922 (dále také jen „Dodavatel“).

1.2.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

1.5.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Dodavatele, spotřebitelem.

1.6.  Fotografie umístěné na webovém rozhraní obchodu odpovídají prodávanému zboží.

1.7.  Znění obchodních podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat.

2.     Vymezení pojmů

 2.1.  Dodavatelem je obchodní společnost Milan, spol. s r.o. se sídlem Bezručova 705/4, 568 02 Svitavy 2 Předměstí, identifikační číslo 00654922.

2.2.  Zákazníkem je Odběratel. Odběratel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.3.        Zboží prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu je oblečení pro všechny typy postav a spodní prádlo označené ochrannými známkami Milan a AFLG.

2.4.        Datum zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je datum předání výrobků první přepravní společnosti v ČR.

3.     Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 3.1.        Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Dodavatelem k prodeji spolu s fotografií a velikostním označením každé položky zboží katalogovým číslem a cenou. Nabídka prodeje zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zboží zobrazované ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.        Objednávka zaslaná Odběratelem musí obsahovat alespoň: název Odběratele, identifikační číslo, kontaktní adresu, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, katalogové číslo výrobku, počet kusů výrobku a cenu za výrobek.

3.3.        Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno Odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Odběratele. Všechny objednávky jsou závazné.

3.4.        Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje dodat Odběrateli zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce . Odběratel se zavazuje toto zboží od Dodavatele, či jím zvoleného přepravce, převzít a zaplatit Dodavateli kupní cenu zboží uvedenou ve faktuře.

3.5.        Změnu objednávky může Odběratel provést, dokud Dodavatel nezačal s plněním, telefonicky nebo na elektronické adrese Dodavatele.

4.     Cena zboží a platba

4.1.        Odběratelům jsou poskytovány velkoobchodní ceny zveřejněné na webovém rozhraní obchodu. V závislosti na objemu odebíraného zboží může být Odběrateli poskytnuta sleva, jejíž výši mu Dodavatel ještě před odesláním objednávky sdělí.

4.2.        Veškeré ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. V případě, že má Odběratel sídlo v některém ze států Evropské unie a je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty v tomto státě, Prodávající zajistí prodej svých výrobků za ceny bez daně z přidané hodnoty, a to ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.

4.3.        Dodavatel umožňuje následující způsoby platby:

·            platba převodem na účet Dodavatele na základě faktury-daňový doklad

·            platba na dobírku při převzetí zásilky od přepravce

·            platba v hotovosti po předchozí vzájemné domluvě

4.4.        V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 14 kalendářních dnů od data vystavení faktury. V případě bezhotovostní platby Dodavateli je Odběratel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

4.5.        Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Odběrateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Dodavatele na náhradu škody, která mu prodlením Odběratele vznikla, tím není dotčen.

4.6.        Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Odběrateli v souladu s kupní smlouvou. Při převzetí zboží je Odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. Převzetím zboží Odběratel potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky není možná.

4.7.        Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

·            při platbě prostřednictvím převodu na účet nebo platební kartou se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet Dodavatele

·            při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od Dodavatele.

4.8.        Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR). Není-li cena zboží v eurech u zboží uvedena a není-li stanoveno jinak, použije se pro přepočet směnný kurz mezi danou měnou a Kč pro prodej deviz banky Dodavatele. S platbou za zboží v eurech musí Dodavatel souhlasit.

4.9.        Při objednávce většího množství zboží je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli uhrazení zálohy ve výši, kterou Odběrateli předem sdělí.

5.     Způsob odeslání zboží

5.1.        Dodavatel zasílá zboží prostřednictvím zasilatelské společnosti. Povinnost Dodavatele předat zboží Odběrateli je splněna předáním zboží zasilatelské společnosti.

5.2.        Zboží, které je skladem, expeduje Dodavatel do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě předem expeduje Dodavatel zboží do 3 pracovních dnů od připsání příslušné částky na jeho účet.

5.3.        Náklady na dodání zboží hradí Odběratel.

5.4.        Na základě dohody Dodavatele a Odběratele je možný i jiný způsob odeslání zboží, např. osobní odběr v sídle Dodavatele. Osobní odběr je třeba předem dohodnout.

6.     Záruka a reklamace

 6.1.        Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, v souladu s § 2113 a následujícími občanského zákoníku, po dobu 24 měsíců od převzetí zboží.

6.2.        Adresa pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady je obchodní společnost Milan, spol. s r.o., Bezručova 705/4, 568 02 Svitavy 2 Předměstí.

6.3.        Dodavatel potvrdí písemně uplatnění práv z vadného plnění. Součástí potvrzení je rovněž informace o provedení opravy a době jejího trvání.

7.     Odstoupení od smlouvy

7.1.        Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je Odběratel v prodlení s platbou podle čl. 4.4 těchto obchodních podmínek.

7.2.        Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Odběratel v prodlení s plněním jiných svých závazků vůči Dodavateli.

8.     Řešení sporů

8.1.        Všechny spory, které vzniknou z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy.

8.2.        Dodavatel bude usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Odběratelem, pokud toto řešení Odběratel neodmítne.

9.  Závěrečná ustanovení

9.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2.    Obsah webových stránek Dodavatele, včetně těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Dodavatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Dodavatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4.    Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

9.5.    Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory "cookies", které jsou malými soubory ukládanými do počítače Dodavatele i dalších návštěvníků webového rozhraní obchodu, umožňujících analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Odběratelem a dalšími návštěvníky. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Dodavatele a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Odběratele a dalších návštěvníků s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Odběratel a další návštěvníci webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Odběratel a další návštěvníci se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

9.6.    V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Dodavatel Odběrateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

9.7.    Kontaktní údaje Dodavatele - adresa pro doručování písemností: Milan, spol. s r.o., Bezručova 705/4, 568 02 Svitavy 2 Předměstí, adresa elektronické pošty: milan@milan.cz, telefon: 00421 702 248 055

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2016

Kategorie zboží

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH

Info

Partnerský e-shop:

velline

Úpravy oblečení:

 nuzky

Zboží, označené tímto obrázkem, můžeme upravit podle přání !

V detailu zboží zaškrtněte políčko "upravit na míru"

Upravené oblečení nelze vracet !

Rychlý kontakt

Milan, spol. s r.o.
Bezručova 705/4
568 02 Svitavy 2

Obchodní společnost je
zapsaná v obchodním
rejstříku vedeným KS
v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 69

IČO: 00654922
DIČ: CZ00654922
IČP: 1003582745

Tel.: +420 702 248 055
E-mail: milan@milan.cz

 

cesky vyrobek